Dirigits als afectats

Dirigits als afectats

Activa-t

Estimulació Integral per a persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu.

L’ estimulació de les capacitats cognitives i funcionals es una de les Teràpies No Farmacològiques, la eficàcia de la qual està més que demostrada en frenar l’avanç del deteriorament cognitiu lleu. Aquestes teràpies junt a un Diagnòstic Precoç i l’administració del tractament farmacològic corresponent, constitueixen les claus per a que la persona mantinga nivells de funcionalitat que li permetin portar una vida el més autònoma possible, a pesar de la seua malaltia.

El programa va dirigit a persones diagnosticades de DCL (Deteriorament Cognitiu Lleu) o persones amb Demència en estadis lleus. Es tracta de grups reduïts de participants que acudeixen per a realitzar exercicis d’estimulació cognitiva i funcional, així com rehabilitació logopèdica. Per a la realització d’algunes activitats s’utilitzen les Noves Tecnologies, incorporant així un element motivador i dinamitzador de la teràpia.

TERAPIA COGNITIVA «NEURON-UP».

Es tracta d’una ferrmenta que permet realitzar una intervenció intensiva i personalitzada en el tractament i prevencio dels dèficits cognitius funcionals. Cada activitat está nivelada seguint parámetres técnics que permeten al terapeuta adaptar l’atenció, llenguatge, orientació, cognició social, praxies, habilitats visuoespacials i funcions cognitives basades en activitats de la vida diaria.

WII-TERAPIA-TERAPIA FISICA

Es tracta d’una forma de Teràpia totalment nova que consisteix en endinsar-nos en el mon dels videojocs per tal de realitzar sessions de fisioteràpia basades en l’aplicació d’una diversitat de jocs que contribueixen a la rehabilitació física a través d’una consola interactiva, pantalla, i sensors de moviment.

TERAPIA OCUPACIONAL

A través d’ella es busca mantenir la máxima independencia possible en el desenvolupament de les activitats básiques e instrumentals de la vida diaria, a través de la compensació de llimitacions i de intervenció de distintes àrees ocupacionals.

ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA

L’exercici físic es un pilar fonamental en la promoció i el manteniment de l’autonomía funcional. Es la principal intervenció per a previndre i tratar la fragilitat  així como per a revertir el deteriorament funcional associat a situacions invalidants

TALLER DE LOGOPEDIA

Te per objectiu  millorar y/o evitar el deteriorament del llenguatge (comprensió i expressió) i la parla. La intervenció anirà destinada a fomentar i augmentar les conductes que puguen millorar la seua participació en la vida quotidiana, la realització de les activitats de la vida diària i en la interacció amb els altres.

Per a la incorporació al programa es realitza una Avaluació Neuropsicologica exhaustiva que ens permetrà conèixer les capacitats conservades per a la seua estimulació.

Aquest programa está subvencionat per Fundació «La Caixa»

Centre de dia

Des de Gener de 2008 l’AFA MURO I COMARCA disposa d’un Centre de Dia de nova construcció amb una capacitat de 30 places que te l’autorització de funcionament de centres de la Conselleria de Benestar Social.

El Centre de Dia es un servei sociosanitari i de suport familiar que ofereix atenció diürna integral, especialitzada i terapèutica a persones afectades per la malaltia d’Alzheimer o altra demència.

Al Centre de Dia es realitza una intervenció terapèutica integral a través d’un Programa Terapèutic amb la finalitat de retardar l’evolució de la malaltia.

Els Programes Terapèutics que es desenvolupen al Centre son:
– Programa d’estimulació Cognitiva.                   – Programa Ocupacional
– Programa Psicomotriu i Fisioterapèutic.         – Programa d’Atenció Mèdica.
– Programa d’Infermeria.

El Programa Terapèutic del Centre està certificat en la norma ISO 9001:2015.

Altres serveix que ofereix el centre son:

– Podologia               – Perruqueria
– Dutxa geriàtrica    – Transport adaptat

A qui va dirigit?
Aquest servei està dirigit a persones de diagnosticades d’Alzheimer o demència similar que es troben en un estadi de lleu a moderat.

Horari del Centre

El Centre està obert de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores de manera ininterrompuda.

Com es pot accedir?

El Centre conta des de Juliol de 2018 amb 26 places concertades a través del Sistema de Atenció a la Dependència. L’accés a aquestes places es fa directament des de els Serveis de la Dependència de la Conselleria de Benestar Social, per la qual cosa es necessari haver sol·licitat amb anterioritat el reconeixement de la dependència,  tenir la  resolució de grau i constar en el PIA (Pla Individual d’Atenció) que el recurs sol·licitat es el de Centre de Dia.  Aquestes gestions s’han de fer a través del Servei Socials de la localitat de referència de l’usuari.

 • Per als usuaris de la localitat de Muro d’Alcoi: Hi ha que demanar cita prèvia al Centre Social «Matzem», Plza. Matzem s/n. Tel. 96 651 61 04
 • Per a la resta de localitats contactar amb els telèfons dels respectius Ajuntaments.

Les 4 places restants son gestionades directament per l’AFA MURO I COMARCA. Per a més informació de com accedir a aquestes places hi ha que demanar cita prèvia al Centre de Dia «Benicadell». Tel. 96 553 09 23

Programa de respir de cap de setmana

El Programa de Respir en Cap de Setmana promou una sèrie d’activitats pensades especialment per a atendre a les persones afectades d’Alzheimer o demència similar i al mateix temps procurar unes hores de descans als seus cuidadors i familiars.

Les activitats del programa segueixen la línia del Programa Terapèutic de Centre de Dia, si bé es tracta d’activitats més recreatives que d’intervenció terapèutica. El programa te capacitat per a 10 places.

A qui va dirigit?
Aquest programa va dirigit a persones afectades d’Alzheimer o demència similar que per la situació de dependència que produeix la seua malaltia es veuen en la necessitat de l’ajuda d’altres persones de manera continuada.

Horari del Programa.

El programa es desenvolupa durant tot l’any els Dissabtes i Diumenges de 10:00 a 19:00 hores, exceptuant els festius i el mes d’Agost.

Programa integral de atenció en el domicil

El programa  consisteix en proporcionar una atenció integral a les persones dependents degut a la malaltia d’Alzheimer en el domicili, a través de distintes intervencions oferides per diferents professionals en el propi entorn.

El pla d’actuació donará resposta a les necessitats detectades desde les distintes àrees;

 •  Entorn i Vivenda
 • Situació Familiar
 • Mobilitat
 • Activitats Bàsiques de la Vida Diaria

Els objectius que persegueix el programa son;

 • Millorar i mantenir l’autonomia personal y les relacions amb l’entorn més immediat.
 • Retardar la institucionalització de la persona dependent
 • Disminuir el estres i la sobrecarrega del cuidador principal
 • Mantenir les condicions  físiques i motores de la persona dependent
 • Mantenir l’autonomia funcional de la persona dependent en la realització de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària.

Programa subvencionat per Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei de transport adaptat

El servici de Transport es realitza amb un vehicule de fins a 9 places preparat per a transportar persones dependents que per les seues característiques estiguen impedits per a utilitzar un altre tipus de transport, encara que podrà ser utilitzat per qualsevol persona usuària del Centre de Dia.

El servici està programat diàriament, de dilluns a divendres, realitzant unes quantes rutes en funció dels diferents domicilis dels beneficiaris.

L’horari d’arribada al Centre al matí del servici de transport serà a les 10:00 hores i el de trasllat del Centre fins al domicili serà a les 18:00 hores. Els horaris podran ser modificats en funció del nombre d’usuaris, de les zones i del nombre de viatges a realitzar