Transparència


En el compliment de la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, AFA MURO I COMARCA publica activament en aquesta pàgina la següent informació, que mantindrà actualitzada periòdicament per a  garantir la transparència de la seua activitat.

 

Informació Institucional, organitzativa i de planificació

Informació de rellevància jurídica

Informació econòmica, pressupostaria i estadística.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

 

AFA MURO i COMARCA es una organització sense ànim de lucre, de àmbit comarcal, formada per familiars i amics de persones amb la malaltia d’Alzheimer i/o altres demències.

 

L’objectiu de l’Associació es millorar la qualitat de vida dels afectats i la de les seues famílies.

 

Per aquest motiu representa i defensa els interessos dels afectats davant de l’administració i els grups d’interès, desenvolupa programes d’intervenció i du a terme activitats de tot tipus per a millorar el coneixement de la problemàtica i contribuir a la sensibilització de la societat.

 

AFA MURO i COMARCA disposa d’una estructura de funcionament adaptada a les seues necessitats amb òrgans de govern i un equip format per 15 professionals que permet cobrir les seues àrees prioritàries d’actuació (Psicosocial, Terapèutica, Assistencial, Sanitària…)

 

El òrgan de govern sobirà d’AFA MURO i COMARCA, es l’assemblea  general, formada per tots els associats. L’assemblea general delega en una junta directiva més reduïda, composta per 13 membres. La junta es reuneix periòdicament i es el responsable de la gestió diària de l’associació. Els membres de la junta directiva no reben remuneració. Tant l’assemblea general com la junta directiva, conten amb un president, que té com a tasca fonamental representar a l’associació i presidir les reunions dels òrgans de govern.

 

Per al compliment dels seus fins estatutaris, AFA MURO i COMARCA, estableix un pla estratègic triennal en el que es defineixen per a cadascuna de les àrees, els objectius i els mitjans per aconseguir-los.

 

AFA MURO i COMARCA pertany a varies organitzacions de àmbit autonòmic i espanyol com FEVAFA (Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer) CEAFA (“Confederación Espanyola de Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias).

 

Organigrama

 

Organigrama general

INFORMACIÓ DE RELAVANCIA JURÍDICA

 

Declaració d’Útilitat Pública

 

utilidad

 

Auditoria Qualitat 2015

 

CERTIFICAT ISO

 

Auditoria Protecció de Dades 2016

 

Auditoria Protecció de Dades 2016

 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESUPOSTARIA I ESTADÍSTICA

 

Contractes

En l’actualitat, AFA MURO I COMARCA no te subscrit ningun contracte amb l’Administració amb repercussió econòmica o pressupostària.

 

Convenis subscrits

– Conveni de col·laboració entre l’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències de Muro i Comarca i la FUNDACIÓ BANCARIA “LA CAIXA” per al projecte “Programa de Rehabilitació Integral amb Noves Tecnologies per a persones amb Demència Lleu”. Aquest conveni te assignada una partida econòmica de 9.460,00 €

 

Subvencions i ajudes públiques

Les subvencions i ajudes públiques rebudes per AFA MURO I COMARCA en el exercici 2016 son les següents:

 

  • Ministeri de Sanitat i Política Social

Import: 9.838,38 €

 

  • Conselleria de Benestar Social

Import: 65.111,37 €

 

  • Conselleria de Sanitat

Import: 18.250,89 €

 

  • Excm. Ajuntament de Muro de l’Alcoi

Import: 14.400,00 €

 

  • Excm. Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar

Import: 600,00 €

 

  • Excm. Diputació Provincial Alacant

Import: 15.919,00 €

 

  • Obra Social “La Caixa”

Import: 1.892,00 €

 

Balanç Econòmic 2016