Transparència

Transparència

En el compliment de la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, AFA MURO I COMARCA publica activament en aquesta pàgina la següent informació, que mantindrà actualitzada periòdicament per a  garantir la transparència de la seua activitat.

Informació institucional, organitzativa i de planificació

AFA MURO i COMARCA es una organització sense ànim de lucre, de àmbit comarcal, formada per familiars i amics de persones amb la malaltia d’Alzheimer i/o altres demències.

L’objectiu de l’Associació es millorar la qualitat de vida dels afectats i la de les seues famílies.

Per aquest motiu representa i defensa els interessos dels afectats davant de l’administració i els grups d’interès, desenvolupa programes d’intervenció i du a terme activitats de tot tipus per a millorar el coneixement de la problemàtica i contribuir a la sensibilització de la societat.

AFA MURO i COMARCA disposa d’una estructura de funcionament adaptada a les seues necessitats amb òrgans de govern i un equip format per 16 professionals que permet cobrir les seues àrees prioritàries d’actuació (Psicosocial, Terapèutica, Assistencial, Sanitària…)

El òrgan de govern sobirà d’AFA MURO i COMARCA, es l’assemblea  general, formada per tots els associats. L’assemblea general delega en una junta directiva més reduïda, composta per 11 membres. La junta es reuneix periòdicament i es el responsable de la gestió diària de l’associació. Els membres de la junta directiva no reben remuneració. Tant l’assemblea general com la junta directiva, conten amb un president, que té com a tasca fonamental representar a l’associació i presidir les reunions dels òrgans de govern.

Per al compliment dels seus fins estatutaris, AFA MURO i COMARCA, estableix un pla estratègic triennal en el que es defineixen per a cadascuna de les àrees, els objectius i els mitjans per aconseguir-los.

AFA MURO i COMARCA pertany a varies organitzacions de àmbit autonòmic i espanyol com FEVAFA (Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer) CEAFA (“Confederación Espanyola de Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias).

Informació econòmica, presupostaria i estadística

(Dades referents a l’últim exercici ecònomic 2020)

Contractes

En l’actualitat, AFA MURO I COMARCA te subscrit un Concert Social de Serveis de Atenció Social per a Persones Majors Dependents amb la Conselleria de Igualtat y Polítiques Inclusives de 20 Places per al Centre de Dia «Benicadell». Aquest Concert es bianual per als exercicis 2019 i 2020.

En l’any 2020 s’ha otorgat un import total de 218.900,00 €

Convenis subscrits

En l’actualitat, AFA MURO I COMARCA  te subscrit un conveni de col.laboració amb l’Obra Social «La Caixa» per a la realització del Programa «ACTIVA-T: Estimulació Integral per a Persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu».

Import: 5.888,00 €

Subvencions i ajudes públiques

Les subvencions i ajudes públiques rebudes per AFA MURO I COMARCA en el exercici 2020 son les següents:

  • Consellería de Educació: 1.451,62 €
  • Conselleria de Sanitat:  8.364,96 €
  • Excm. Diputació Provincial Alacant:  15.993,35 €
  • Excm. Ajuntament de Muro de l’Alcoi:  25.000,00 €
  • Excm. Ajuntament de Gaianes:  300,00 €
  • Excm. Ajuntament de Beniarrés:  2.500,00 

Subvencions i ajudes privades

  • Obra Social «Caixaontinyent»:  7.764,00 €

 

INORMACIÓ DE RELEVANCIA JURÍDICA