Transparència


En el compliment de la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, AFA MURO I COMARCA publica activament en aquesta pàgina la següent informació, que mantindrà actualitzada periòdicament per a  garantir la transparència de la seua activitat.

 

Informació Institucional, organitzativa i de planificació

Informació de rellevància jurídica

Informació econòmica, pressupostaria i estadística.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

 

AFA MURO i COMARCA es una organització sense ànim de lucre, de àmbit comarcal, formada per familiars i amics de persones amb la malaltia d’Alzheimer i/o altres demències.

 

L’objectiu de l’Associació es millorar la qualitat de vida dels afectats i la de les seues famílies.

 

Per aquest motiu representa i defensa els interessos dels afectats davant de l’administració i els grups d’interès, desenvolupa programes d’intervenció i du a terme activitats de tot tipus per a millorar el coneixement de la problemàtica i contribuir a la sensibilització de la societat.

 

AFA MURO i COMARCA disposa d’una estructura de funcionament adaptada a les seues necessitats amb òrgans de govern i un equip format per 15 professionals que permet cobrir les seues àrees prioritàries d’actuació (Psicosocial, Terapèutica, Assistencial, Sanitària…)

 

El òrgan de govern sobirà d’AFA MURO i COMARCA, es l’assemblea  general, formada per tots els associats. L’assemblea general delega en una junta directiva més reduïda, composta per 13 membres. La junta es reuneix periòdicament i es el responsable de la gestió diària de l’associació. Els membres de la junta directiva no reben remuneració. Tant l’assemblea general com la junta directiva, conten amb un president, que té com a tasca fonamental representar a l’associació i presidir les reunions dels òrgans de govern.

 

Per al compliment dels seus fins estatutaris, AFA MURO i COMARCA, estableix un pla estratègic triennal en el que es defineixen per a cadascuna de les àrees, els objectius i els mitjans per aconseguir-los.

 

AFA MURO i COMARCA pertany a varies organitzacions de àmbit autonòmic i espanyol com FEVAFA (Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer) CEAFA (“Confederación Espanyola de Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias).

 

Organigrama

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESUPOSTARIA I ESTADÍSTICA (Dades referents a l’últim exercici ecónomic 2018)

 

Contractes

En l’actualitat, AFA MURO I COMARCA no te subscrit ningun contracte amb l’Administració amb repercussió econòmica o pressupostària.

 

Convenis subscrits

En l’actualitat, AFA MURO I COMARCA no te subscrit ningún conveni de col.laboració amb cap entitat pública o privada.

 

Subvencions i ajudes públiques

Les subvencions i ajudes públiques rebudes per AFA MURO I COMARCA en el exercici 2018 son les següents:

 

  • Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Import: 10.872,83 €

 

  • Conselleria de Sanitat

Import: 7.583,94

 

  • Conselleria de Benestar Social

Import: 146.840 €

 

  • Excm. Ajuntament de Muro de l’Alcoi

Import: 14.400,00 €

 

  • Excm. Diputació Provincial Alacant

Import: 12.067 €

 

  • Obra Social «Caixaontinyent»

Import: 7.764,00 €

 

INORMACIÓ DE RELEVANCIA JURÍDICA