ACTIVA-T

 

 

ACTIVA-T. Estimulació Integral per a persones amb Deteriorament Cognitiu Lleu.

L’ estimulació de les capacitats cognitives i funcionals es una de les Teràpies No Farmacològiques, la eficàcia de la qual està més que demostrada en frenar l’avanç del deteriorament cognitiu lleu. Aquestes teràpies junt a un Diagnòstic Precoç i l’administració del tractament farmacològic corresponent, constitueixen les claus per a que la persona mantinga nivells de funcionalitat que li permetin portar una vida el més autònoma possible, a pesar de la seua malaltia.

El programa va dirigit a persones diagnosticades de DCL (Deteriorament Cognitiu Lleu) o persones amb Demència en estadis lleus. Es tracta de grups reduïts de participants que acudeixen per a realitzar exercicis d’estimulació cognitiva i funcional, així com rehabilitació logopèdica. Per a la realització d’algunes activitats s’utilitzen les Noves Tecnologies, incorporant així un element motivador i dinamitzador de la teràpia.

TERAPIA COGNITIVA «NEURON-UP».

Es tracta d’una ferrmenta que permet realitzar una intervenció intensiva i personalitzada en el tractament i prevencio dels dèficits cognitius funcionals. Cada activitat está nivelada seguint parámetres técnics que permeten al terapeuta adaptar l’atenció, llenguatge, orientació, cognició social, praxies, habilitats visuoespacials i funcions cognitives basades en activitats de la vida diaria.

WII-TERAPIA-TERAPIA FISICA

Es tracta d’una forma de Teràpia totalment nova que consisteix en endinsar-nos en el mon dels videojocs per tal de realitzar sessions de fisioteràpia basades en l’aplicació d’una diversitat de jocs que contribueixen a la rehabilitació física a través d’una consola interactiva, pantalla, i sensors de moviment.

TERAPIA OCUPACIONAL

A través d’ella es busca mantenir la máxima independencia possible en el desenvolupament de les activitats básiques e instrumentals de la vida diaria, a través de la compensació de llimitacions i de intervenció de distintes àrees ocupacionals.

ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA

L’exercici físic es un pilar fonamental en la promoció i el manteniment de l’autonomía funcional. Es la principal intervenció per a previndre i tratar la fragilitat  així como per a revertir el deteriorament funcional associat a situacions invalidants

TALLER DE LOGOPEDIA

Te per objectiu  millorar y/o evitar el deteriorament del llenguatge (comprensió i expressió) i la parla. La intervenció anirà destinada a fomentar i augmentar les conductes que puguen millorar la seua participació en la vida quotidiana, la realització de les activitats de la vida diària i en la interacció amb els altres.

Per a la incorporació al programa es realitza una Avaluació Neuropsicologica exhaustiva que ens permetrà conèixer les capacitats conservades per a la seua estimulació.

Aquest programa está subvencionat  per Fundació «La Caixa».